Certifikáty

Ako dobrý zamestnávateľ hľadáte profesionálneho a spoľahlivého sparing partnera, ktorý vás podporí pri dosahovaní vašich obchodných cieľov. Keďže vy, náš zákazník, potrebujete mať o našej spoločnosti dobrý objektívny dojem, chceli by sme vás ubezpečiť, že sme členmi rôznych obchodných združení a vlastníme všetky príslušné značky kvality.

Chcete vedieť viac o nižšie uvedených štítkoch a certifikátoch? Pokojne sa s nami skontaktujte. Sme radi, že vám môžeme pomôcť!

ABU

Spoločnosť Duijndam Works je členom Všeobecného zväzu agentúr dočasného zamestnávania – ABU. ABU uplatňuje prísnu politiku prijímania členov a pravidelne kontroluje riadne uplatňovanie ustanovení kolektívnej zmluvy, kvalitu našich činností a administratívnych procesov, ako aj včasné platenie daní a odvodov na sociálne zabezpečenie.

Členovia ABU ručia za kvalitu a dobré pracovné možnosti. Spoločnosť Duijndam Works spĺňa aj povinné kritérium členstva pre členov, ktorí sprostredkúvajú migrujúcich pracovníkov: ABU Kódex spravodlivého zamestnávania migrujúcich pracovníkov. Okrem zákonov a iných právnych predpisov a kolektívnej zmluvy pre dočasných zamestnancov poskytuje kódex tejto skupine pracovníkov ďalšie záruky.

Vyhlásenie o členstve ABU 

Stichting Normering Flexwonen

Spoločnosť Duijndam Works je zaregistrovaná v registri nadácie pre normalizáciu ubytovania – Stichting Normering Flexwonen (SNF), a spĺňa tak normu pre ubytovanie migrujúcich pracovníkov. Uvedená norma upravuje o. i. veľkosť miestnosti a súkromia, hygienu, sanitu, bezpečnosť a vybavenie ako základné zásadné body. Každoročne sa vykonáva administratívna kontrola a počas roka sa kontrolujú všetky ubytovacie zariadenia. Vďaka certifikátu SNF zaručujeme našim dočasným zamestnancom, že ubytovanie je v poriadku.

Značka kvality SNF

NEN 4400-01

Spoločnosť Duijndam Works spĺňa normu NEN 4400-01 a je zapísaná v registri nadácie pre normalizáciu práce Stichting Normering Arbeid (SNA). Normu NEN 4400-01 vypracovalo odvetvie dočasného zamestnávania s cieľom chrániť zamestnávateľov, ktorí najímajú alebo zamestnávajú pracovnú silu, pred podvodmi a nezákonnosťou. Norma kladie prísne požiadavky na našu personálnu a mzdovú administratívu a na platenie daní a odvodov na sociálne zabezpečenie. Inštitúcia Normec VRO vykonáva audity dvakrát ročne podľa normy NEN 4400-01. Spoločnosť Duijndam Works tak spĺňa podmienky registrácie v inštitúcii Stichting Normering Arbeid.

NEN 4400-01 vyhlásenie a registrácia SNA

VCA en VCU

VCU je skratka pre kontrolný zoznam bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci platný pre agentúry dočasného zamestnávania a je odvodená od kontrolného zoznamu bezpečnosti pre dodávateľov (VCA). Certifikát VCA je určený pre zmluvné spoločnosti a zameriava sa na: bezpečnosť, ochranu zdravia a životného prostredia pri práci. Spoločnosti s certifikátom VCA vykonávajú vysoko rizikové práce vo vysoko rizikovom prostredí. Často ide o prácu na stavbách, v továrňach, na iných pracoviskách a na inštaláciách. Pre spoločnosti s certifikátom VCA je povinné zamestnávať pracovníkov z agentúry dočasného zamestnávania s certifikátom VCU. Od 15. novembra 2011 je spoločnosť Duijndam Works, prevádzka Kerklaan 1A, Wateringen, držiteľom certifikátu VCU. Preto nás nájdete v registri VCA.nl.

Certifikát VCU 

Securitech Detection & Verification

Vývoj v oblasti overovania totožnosti (ID) ide rýchlo dopredu. Vzhľadom na rôznorodý spoločenský, politický a technický vývoj sa každým dňom zvyšuje potreba rýchlej a bezpečnej identifikácie. Cieľom spoločnosti Duijndam Works je poskytovať čo najkvalitnejšie a najtransparentnejšie služby. Preto je pre nás (a pre vás) nevyhnutná absolútna istota o správnom zisťovaní totožnosti našich zamestnancov. Na kontrolu dokladov totožnosti preto používame skener dokladov a služby Fraudedesk spoločnosti Securitech Detection & Verification B.V.

certifikát Securitech 

Naše zahraničné pobočky sú takisto držiteľmi potrebných certifikátov. Spoločnosť Duijndam Works je ako prvá v Poľsku zapísaná v Národnom registri agentúr dočasného zamestnávania (KRAZ – Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia) a sme držiteľmi certifikátu č. 1 vydaného Ministerstvom práce a sociálnych vecí v Poľsku.

OKAP

Naša pobočka v Poľsku je členom poľskej odvetvovej organizácie OKAP – Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy (Poľské združenie agentúr dočasného zamestnávania), čo svedčí o vysokej profesionálnej etike v oblasti sprostredkovania práce.

Návrat hore