Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov Duijndam Works

 1. Všeobecne
  Duijndam Works pôsobí v oblasti zamestnania a sprostredkovania práce a v tejto súvislosti spracúva osobné údaje. Ak nám ako návštevník webovej stránky, kandidát, zamestnanec alebo klient poskytnete osobné údaje, budeme s nimi zaobchádzať opatrne a bezpečne. Samozrejme budeme dodržiavať Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov a ďalšie platné predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov. V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov vysvetľujeme, ktoré osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame, ako aj účely, pre ktoré tak robíme a tiež dôvody, na základe ktorých to robíme. Vysvetľujeme tiež, ako dlho budeme uchovávať vaše osobné údaje, či ich budeme zdieľať s tretími stranami, ako sú vaše údaje zabezpečené a ako nás môžete kontaktovať.
 1. Zodpovedný subjekt
  Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na:

– spoločnosť s ručením obmedzeným Duijndam Personeelsdiensten B.V., štatutárne sídlo a so sídlom na adrese (2676 LV) Maasdijk, aan Honderdland 241;

– spoločnosť s ručením obmedzeným Uitzendbureau Karel Duijndam B.V., štatutárne sídlo a so sídlom na adrese (2676 LV) Maasdijk, aan Honderdland 241; 

– spoločnosť s ručením obmedzeným Duijndam Flex B.V., štatutárne sídlo a so sídlom na adrese (2676 LV) Maasdijk, aan Honderdland 241;

– spoločnosť s ručením obmedzeným Duijndam Works sp. z o.o., štatutárne sídlo a so sídlom na adrese (45-064) Opole, Kołłątaja 3/2, Poľsko;

– spoločnosť s ručením obmedzeným Duijndam Works s.r.o., štatutárne sídlo a so sídlom na adrese (943 01) Štúrovo, Hasičská 13A, Slovensko .

Každá z týchto spoločností sa ďalej v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov označuje ako Duijndam Works, my alebo nám/nás.

Duijndam Works spracúva vaše osobné údaje a určuje účely a prostriedky tohto spracovania. Duijndam Works sa považuje za Subjekt, zodpovedný za spracovanie osobných údajov v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

 1. Návšteva webovej stránky
  Podobne ako mnohé iné webové stránky, aj naša webová stránka používa súbory cookie na zhromažďovanie určitých (technických) informácií o svojich návštevníkoch, ako je IP adresa vášho zariadenia a dátum a čas vašej návštevy. Tieto údaje sa zhromažďujú v neosobnej forme a sú potrebné na správne fungovanie a správovanie webovej stránky. Niektoré z týchto súborov cookie sa umiestňujú prostredníctvom služieb tretích strán. V súčasnosti nepoužívame žiadne súbory cookie, ktoré by vyžadovali váš súhlas. Viac informácií o súboroch cookie na našej webovej stránke nájdete vo vyhlásení o súboroch cookie, ktoré je tiež k dispozícii na našej webovej stránke. Naša webová stránka môže obsahovať odkazy a/alebo hypertextové prepojenia na jednu alebo viac webových stránok tretích strán. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa na tieto webové stránky nevzťahuje. Odporúčame vám, aby ste si prečítali vyhlásenie o ochrane osobných údajov týchto tretích strán, aby ste vedeli, ako zaobchádzajú s vašimi osobnými údajmi.
 1. Prečo zhromažďujeme osobné údaje?

Vaše údaje zhromažďujeme a spracúvame na účely poskytovania našich služieb, ako sú: vysielanie a detašovanie zamestnancov, nábor a výber zamestnancov, job coaching, personálne poradenstvo, politika práceneschopnosti, personálny manažment, outplacement a správa miezd.

Konkrétne spracúvame vaše osobné údaje:

*             aby sme vám mohli predkladať ponuky a/alebo poskytovať informácie o našich službách a lepšie ich prispôsobiť vašim želaniam a vlastnostiam;
*             aby sme vás mohli osloviť s obchodnými ponukami, informačnými letákmi a propagačnými kampaňami, ktoré by vás mohli zaujímať, výlučne ak ste sa na ne zaregistrovali (opt-in);
*             aby bolo možné posúdiť vašu vhodnosť a dostupnosť v súvislosti so sprostredkovaním trvalej alebo dočasnej práce alebo zákazky, pričom sa môžu využiť aj výsledky testov, overenie referencií (či už prostredníctvom zapojenia tretích strán alebo nie) atď.;
*             aby sme s vami mohli nadviazať a udržiavať zamestnanecký alebo pracovný pomer a vykonávať príslušnú administratívu na tento účel;
*             aby sme si mohli splniť naše reintegračné záväzky a pomôcť ľuďom s veľkým odstupom od trhu práce nájsť si prácu;
*             aby sme mohli stanoviť zadanie v zmluve s vami a aby sme túto zmluvu následne udržiavali a plnili;
*             na podporu vášho osobného rozvoja a zamestnateľnosti vrátane odbornej prípravy, vzdelávania a testovania;
*             na účely riadenia vrátane informácií pre manažment, zabezpečovania vnútorných kontrol a podnikovej bezpečnosti a vykonávania auditov a kontrol;
*             na účely kvality, ako je certifikácia;
*             ak chcete požiadať o dotácie, zľavy na poistnom atď.;
*             ak sme s vami uzavreli zamestnanecký alebo personálny/sprostredkovateľský vzťah, na účely dodržiavania právnych predpisov a nariadení vrátane ale nie výlučne identifikácie, pracovného zákonodarstva, zákonodarstva v oblasti daní a sociálneho zabezpečenia, boja proti podvodom a vnútroštátnych a medzinárodných sankčných predpisov.

Vaše osobné údaje spracúvame na základe jedného alebo viacerých z nasledujúcich dôvodov:

*             Potrebné na uzavretie a plnenie zmluvy
*             Potrebné na ochranu oprávnených záujmov (ak je to vhodné, budete informovaní o tom, o aký oprávnený záujem ide)
*             Potrebné na splnenie zákonnej povinnosti Duijndam Works
*             Váš súhlas (ak sa vyžaduje)

Nie ste povinní poskytnúť nám osobné údaje. Ak nám neposkytnete (určité) osobné údaje, môže to mať za následok, že s vami nebudeme môcť uzavrieť zmluvu alebo vám nebudeme môcť pomôcť tak, ako by sme mali. Nepoužívame žiadne automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

 1. Aké údaje od vás zhromažďujeme?

Za správnosť a relevantnosť vami poskytnutých údajov zodpovedáte vy.

V súvislosti s uchádzačmi a zamestnancami sa môžu spracúvať okrem iného tieto osobné údaje, pokiaľ je to relevantné a nevyhnutné: základné údaje (meno, adresa, miesto bydliska), e-mailová adresa, telefónne číslo, štátna príslušnosť, dátum a miesto narodenia, pohlavie, životopis (CV), pracovné skúsenosti, veľkosti pracovného oblečenia, číslo bankového účtu, číslo poistnej zmluvy v zdravotnej poisťovni, údaje o vzdelaní a odbornej príprave, (kópie) potvrdení, referencie, (kópia) fotografie v pase, (kópia) občianskeho preukazu, osobné registračné číslo, (kópia) pracovného povolenia, (kópia) pracovnej zmluvy, (kópia) povolenia na pobyt, (kópia) potvrdenia o existencie pracovného vzťahu, vaša výška, prípadné alergie a/alebo strach z výšok, informácie týkajúce sa vašej dostupnosti a dovolenky, iné údaje relevantné pre posúdenie vašej vhodnosti ako kandidáta alebo zamestnanca, iné údaje týkajúce sa personálnej, mzdovej evidencie a evidencie absencií, údaje, ktoré sami poskytnete a iné údaje, ktorých spracovanie sa vyžaduje alebo je nevyhnutné podľa zákona.

V súvislosti s klientmi a obchodnými partnermi sa spracúvajú tieto osobné údaje: (obchodné) základné údaje (názov, adresa, miesto podnikania/sídlo), e-mailová adresa, informácie o udržiavaní vzťahu, pracovná pozícia a kontaktné údaje.

6. Tretie strany

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť (potenciálnym) klientom a partnerom, dodávateľom (napr. vzdelávacím inštitúciám), audítorským inštitúciám, štátnym orgánom, subdodávateľom a spoločnostiam a/alebo osobám, ktoré sme poverili vykonávaním určitých úloh alebo služieb. Urobíme to, ak je to nevyhnutné na plnenie účelov uvedených v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Okrem toho môžeme vaše údaje poskytnúť tretím stranám, ak sme na to oprávnení alebo povinní na základe platných zákonov a/alebo predpisov, súdneho príkazu alebo súdneho rozhodnutia, ak sa tak deje v oprávnenom záujme alebo ak sme na uvedené od vás získali súhlas. S týmito tretími stranami uzatvárame zmluvné vzťahy, týkajúce sa spracovania a bezpečnosti vašich osobných údajov, pokiaľ sa tretia strana sama nepovažuje za Subjekt, zodpovedný za spracovanie osobných údajov v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje sa môžu prenášať mimo Holandska. Stane sa tak len vtedy, ak daná krajina poskytuje primeranú úroveň ochrany pri spracúvaní osobných údajov, ak je prenos nevyhnutný alebo povinný a ak to umožňuje jeden z dôvodov spracúvania uvedených v tejto dohode. V prípade potreby vás o tom budeme podrobnejšie informovať.

 1. Špeciálne osobné údaje

Vaše osobitné osobné údaje spracúvame len vtedy, ak je to nevyhnutné na plnenie našich zákonných povinností, ak ste nám na to dali výslovný súhlas alebo ak to inak povoľuje zákon.

 1. Ako dlho sa údaje uchovávajú?

Vaše osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na účely, na ktoré boli zhromaždené a v tejto súvislosti dodržiavame platné zákony a predpisy. Pravidelne kontrolujeme, či je ešte potrebné uchovávať osobné údaje.

V každom prípade sa uplatňujú tieto lehoty uchovávania:

*             Osobné údaje (bývalých) zamestnancov sa vymažú najneskôr 2 roky po skončení pracovného pomeru, pokiaľ nám zákon neukladá povinnosť uchovávať konkrétne osobné údaje dlhšie

*             Výkazy zdanenia mzdy a kópia dokladu totožnosti sa podľa zákona uchovávajú 5 rokov po skončení pracovného pomeru

*             Údaje týkajúce sa správy miezd a iné daňové údaje („základné údaje“) sa podľa zákona uchovávajú najmenej 7 rokov po skončení pracovného pomeru.

*             Osobné údaje žiadateľov sa so súhlasom žiadateľa uchovávajú maximálne 1 rok. Bez súhlasu žiadateľa sa osobné údaje týkajúce sa žiadateľa vymažú do 4 týždňov po skončení konania o žiadosti. Údaje zo žiadosti o zamestnanie zamestnanca sa uchovávajú maximálne 1 rok po skončení pracovného pomeru. 

 1. Zabezpečenie a mlčanlivosť

Je pre nás dôležité, aby boli vaše osobné údaje riadne chránené. Preto prijímame primerané opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred stratou alebo akoukoľvek formou nezákonného spracovania a tiež vyžadujeme, aby tretie strany, ktoré pre nás spracúvajú vaše osobné údaje, postupovali rovnako bez ohľadu na to, či sa toto spracovanie uskutočňuje v Holandsku alebo inde. Tieto opatrenia zahŕňajú technické aj organizačné opatrenia. Technické opatrenia zahŕňajú fyzické zabezpečenie a zabezpečenie heslom. Medzi organizačné opatrenia patrí napríklad obmedzenie prístupu kvalifikovaných pracovníkov, ktorí sú viazaní povinnosťou zachovávať mlčanlivosti. Prijaté opatrenia zaručujú primeranú úroveň bezpečnosti vzhľadom na riziká spracovania a povahu údajov, ktoré sa majú chrániť.

 1. Vaše práva

Máte právo nahliadnuť do údajov, ktoré o vás uchovávame a požiadať nás, aby sme uviedli, ktoré (kategórie) osobných údajov o vás spracúvame, na aké účely, z akého zdroja údaje pochádzajú a aké lehoty uchovávania uplatňujeme. Môžete nás tiež požiadať o opravu, úpravu a/alebo úplné odstránenie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Ak je spracovanie založené na vašom súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať a spracovanie vašich osobných údajov sa potom ukončí. Odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na už uskutočnené spracovanie. Okrem toho máte právo požiadať o prenos (export) osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov a požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov.

Ak si prajete uplatniť jedno z vyššie uvedených práv, pošlite nám na tento účel e-mail na adresu privacy@duijndamworks.nl alebo list na adresu Duijndam Works, Honderdland 241, 2676 LV Maasdijk. O vašej žiadosti vás budeme informovať do 1 mesiaca. Vo svojej žiadosti musíte uviesť dôvody, na základe ktorých žiadosť podávate a musíte tiež poskytnúť dostatočné informácie, na základe ktorých dokážeme overiť vašu totožnosť.

V niektorých prípadoch môžeme vaše žiadosti odmietnuť. Budete o tom informovaní spolu s uvedením právneho základu, ktorý umožňuje zamietnutie vašej žiadosti. Dôvodom môže byť zákonná povinnosť, ktorá nám vyplýva, alebo nadmerne jednostranná či neprimeraná povaha jednej alebo viacerých žiadostí. 

 1. Otázky, pripomienky a sťažnosti

Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo sťažnosti týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo spôsobu, akým nakladáme s vašimi osobnými údajmi, môžete ich oznámiť prostredníctvom e-mailu na adresu: privacy@duijndamworks.nl. List môžete poslať aj na adresu Duijndam Works, Honderdland 241, 2676 LV Maasdijk. Snažíme sa odpovedať do 1 mesiaca od prijatia vašej otázky, pripomienky alebo sťažnosti.

Ak nesúhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov, môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

 1. Zmeny a doplnenia vyhlásenia o ochrane osobných údajov a iné

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme zmeniť zverejnením aktualizovanej verzie na webovej stránke. Odporúčame vám pravidelne kontrolovať vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste mali prehľad o aktuálnej politike, týkajúcej sa osobných údajov. Žiadne z ustanovení tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov nemá za cieľ vytvoriť akýkoľvek záväzok alebo dohodu medzi nami a dotknutým subjektom. Na ustanovenia tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov a všetky spory z neho vyplývajúce sa vzťahuje holandské právo

Wateringen, 30. novembra 2021

Návrat hore